Revitalizácia zelene pred obecným úradom Kochanovce

Revitalizácia zelene pred obecným úradom Kochanovce

Revitalizácia zelene pred obecným úradom Kochanovce

Zadanie: Záujmová zóna je vzhľadom na svoju polohu a účel okolitých budov najfrekventovanejším a najreprezentatívnejším miestom v obci Kochanovce.

Revitalizovaný priestor dnes tvorí predovšetkým plochu zatrávnenú rôznym druhom tráv a burín. Prístup k budove obecného úradu je cez betónový chodník, ktorý je v havarijnom stave. Vstupy do budovy obecného úradu na jeho južnej fasáde sú cez betónové schodiská s pavlačou, stavebník plánuje na jar budúceho roku na vlastné náklady realizovať stavebné úpravy na budove a týchto schodiskách – táto štúdia preto nadväzuje na zmeny vykonané týmito stavebnými úpravami.

Celý návrh projektu, druhy vysadenej zelene, použité architektonické prvky a ich materiály sú vyberané vzhľadom k snahe a potrebe humanizácie verejného priestranstva a k prinavráteniu rázu dedinského prostredia do tejto časti obce.  Po plánovanej výsadbe zelene a umiestnení prvkov drobnej architektúry sa výrazne zlepší estetický vzhľad tejto časti obce.

Cieľom realizácie projektovej dokumentácie bolo podanie žiadosti o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, ktorú poskytuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Návrh:   Bude vybudovaný nový chodník, slúžiaci zároveň ako parkovisko pre návštevníkov budovy obecného úradu. Keďže revitalizovaný priestor priamo susedí s cestou III. triedy, navrhujeme výsadbu „zelenej steny“. Ide o drevenú konštrukciu popri ktorej bude v rade popri sebe vysadený Brečtan popínavý. Časom sa tu vytvorí prirodzená, vždyzelená bariéra, ktorá bude v danom priestore vytvárať vertikálnu zeleň aj v zimnom období. Dominantou oddychovej zóny budú časom predovšetkým novo vysadené stromy – v juhozápadnej časti revitalizovanej plochy pri dažďovej záhrade bude vysadený Javor mliečny.

Pri juhovýchodnom rohu obedného úradu bude vybudované malé jazierko s cirkulujúcu vodou s fontánkou. Jeho úlohou je zvlhčovať vzduch v letných mesiacoch a zatraktívniť  lokalitu pre obyvateľov obce všetkých vekových kategórií.

Celá plocha oddychovej zóny bude nakoniec novo zatrávnená trávnym semenom parkového typu.