Revitalizácia parku v obci Stuľany

Revitalizácia parku v obci Stuľany

Revitalizácia parku v obci Stuľany

Zadanie: Existujúci park je situovaný v centre obce Stuľany. V jeho južnej časti je budova hasičskej zbrojnice,v severnom cípe parku sú pozostatky pôvodnej výsadby – skupina stromov tuje západnej. Tieto stromy sú už prestarnuté a neestetické, bude potrebné ich odstrániť. Plocha priestranstva je celoplošne zatrávnená, povrch ale nie je jednoliaty, ide o kombináciu rôznych tráv a burín. Riešené verejné priestranstvonie nie je využívané v rozsahu požiadaviek aké naň kladie obec a obyvatelia, a aký je jeho potenciál. Je to dané jednak nedostatočným parkovým vybavením, ako aj jestvujúcou výsadbou, ktorá je neestetická. Cieľom realizácie projektovej dokumentácie bolo podanie žiadosti o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, ktorú poskytuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Návrh: V riešenom priestore sa vytvorí chodník z kamennej dlažby. Budú na to použité šľapáky z pieskovca ukladané do hliny. Škáry medzi kameňmi budú vyplnené hlinou a vysiate chôdzi odolnou rastlinou, napr. Machovičkou šidlovitou. Docielime tak užívateľsky funkčný chodník s prírodným vzhľadom. Popri chodníku budú vytvorené 3 kvetinové záhony. Tieto budú mať za úlohu spestriť prízemnú časť parku, budú tu vysadené rastliny kvitnúce v rôznych obdobiach roka. V záhonoch budú vysadené 3 druhy trvaliek: Kocúrnik záhradný (farba modrofialová), Ľaliovka (farba zelenožltá), Margaréta veľkoúborová (farba biela). Tieto trvalky budú doplnené cibuľami skoro na jar kvitnúcich tulipánov. V severnej časti parku bude samostatný bylinkový záhon. V parku budú novo vysadené stromy: v časti pri ceste to bude javor mliečny, tieto stromy majú za úlohu zjemniť vzhľad dvora pri pohľade z ulice – zakryť osamotenú budovu hasičskej zbrojnice. V línii popri potoku bude vytvorené stromoradie slivky čerešňoplodej, ktoré bude jednak vizuálne skrášľovať park, ale postará sa aj o tienenie chodníka a lavičiek z juhozápadnej strany. V parku budú osadené drevené lavičky a detské hojdačky. Plocha parku bude novo zatrávnená trávnym semenom parkového typu.