Revitalizácia centrálnej zóny Kľušov

Revitalizácia centrálnej zóny Kľušov

Revitalizácia centrálnej zóny Kľušov

Zadanie: Záujmová zóna je vzhľadom na svoju polohu a účel okolitých budov najfrekventovanejším a najreprezentatívnejším miestom v obci Kľušov.

Revitalizovaný priestor dnes tvorí predovšetkým plochu zatrávnenú rôznym druhom tráv a burín. Popri budove obecného úradu vedie chodník z betónových blokov ukladaných do betónového lôžka. Súčasťou chodníka je aj betónový rigol, ktorý odvádza dažďovú vodu do neďalekého potoka. Chodník s rigolom sú v havarijnom stave. Pred vstupom do priestranstva – oddychovej zóny z miestnej komunikácie je provizórne štrkové parkovisko. Stavebník plánuje približne polovicu jeho plochy v blízkej dobe na vlastné náklady vydláždiť pre účely parkovania motorových vozidiel, druhá polovica bude súčasťou projektu revitalizácie.

Celý návrh projektu, druhy vysadenej zelene, použité architektonické prvky a ich materiály sú vyberané vzhľadom k snahe a potrebe humanizácie verejného priestranstva a k prinavráteniu rázu dedinského prostredia do tejto časti obce.  Po plánovanej výsadbe zelene a umiestnení prvkov drobnej architektúry sa výrazne zlepší estetický vzhľad tejto časti obce.

Cieľom realizácie projektovej dokumentácie bolo podanie žiadosti o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, ktorú poskytuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Návrh:   Betónový chodník vedúci popri južnej stene budovy obecného úradu, spolu s priľahlým betónovým rigolom je vzhľadom na jeho havarijný stav potrebné vybúrať.

Dažďové zvody z budovy hasičskej zbrojnice, z objektu telekomunikačnej rozvodne a z časti strechy budovy obecného úradu navrhujeme prostredníctvom podzemných rúr z PVC a presmerovať do novovybudovanej dažďovej záhrady kde vsiakne resp. sa odparí. 

Bude vybudovaný nový chodník, vedúci popri budove obecného úradu (v línii pôvodného betónového chodníka) a bude napojený na jestvujúci chodník na detskom ihrisku v západnej časti parcely. Ďalšia vetva nového chodníka povedie aj rovnobežne s parkoviskom, vytvorí sa tu oddychová zóna s lavičkami.

Objekt telekomunikačnej rozvodne je nevzhľadný a je umiestnený na nevhodnom mieste. Keďže táto stavba nie je vlastníctvom obce Kľušov, táto nemá dosah na úpravu jej vzhľadu. Z týchto dôvodov navrhujeme výsadbu „zelenej steny“ – popri drevenej konštrukcii bude v rade popri sebe vysadený Brečtan popínavý, ktorý sa bude viazať na opory z drôtov. Časom sa tu vytvorí prirodzená, vždyzelená bariéra, ktorá pri pohľade z miestnej komunikácie zakryje objekt telekomunikačnej rozvodne a neobmedzí jej prevádzku a bude v danom priestore vytvárať vertikálnu zeleň aj v zimnom období. V západnej časti revitalizovanej plochy, za budovou hasičskej zbrojnice a telekomunikačnej rozvodne bude vysadený Javor mliečny.

Furmanstvo a tradičný drevený voz je neoddeliteľnou súčasťou histórie, ale aj súčasnosti obce Kľušov. Rebrinák je taktiež vyobrazený v erbe obce.  Revitalizovaný priestor v centre obce je najvhodnejším miestom na osadenie umeleckej repliky dreveného vozu z dreveného masívu, ktorá posilní hrdosť obyvateľov na obec a jej históriu.