Vybudovanie oddychovej zóny v obci Koprivnica – časť Dubie

Vybudovanie oddychovej zóny v obci Koprivnica – časť Dubie

Vybudovanie oddychovej zóny v obci Koprivnica – časť Dubie

ZadaniePriestranstvo na ktorom budeme revitalizovať oddychovú zónu bezprostredne susedí s novopostaveným kultúrnym domom, dnes tvorí zatrávnenú plochu. Časť pozemku na ktorom budeme realizovať oddychovú zónu je momentálne nevyužitý, je celoplošne zatrávnený rôznym druhom tráv a burín.

Celý návrh projektu, druhy vysadenej zelene, použité architektonické prvky a ich materiály sú vyberané vzhľadom k snahe a potrebe humanizácie verejného priestranstva a k prinavráteniu rázu dedinského prostredia do tejto časti obce. Vybudovaný altánok bude slúžiť na oddych a prichýlenie návštevníkov parku v nepriaznivom počasí. Po výsadbe zelene a umiestnení prvkov drobnej architektúry bude oddychová zóna žiadaným doplnením areálu centra tejto časti obce.

Cieľom realizácie projektovej dokumentácie bolo podanie žiadosti o dotáciu v Programe obnovy dediny 2018, ktorú poskytuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Návrh:  Do malého dažďového rigolu vedúceho pozemkom budú umiestnené drenážne rúry ktoré sa zasypú zeminou, čím sa podstatne zlepší vzhľad a využiteľnosť predmetnej zóny. Podzemná drenáž nasmeruje pritekajúcu vodu do novovybudovanej dažďovej záhrady. Prebytočná voda pri nadmerných zrážkach bude z dažďovej záhrady nasmerovaná do jestvujúceho podzemného potrubia vedúceho popri budove kultúrneho domu, ktoré odvádza dažďovú vodu do miestneho potoka. Funkčná dažďová záhrada zadrží vodu v pôde, vyparovaním dažďovej vody sa zlepší mikroklíma v lokalite, a v neposlednom rade sa zvýši atraktivita záhradnej architektúry v revitalizovanom priestranstve.

Neoddeliteľnou súčasťou oddychovej zóny budú prvky drobnej archirektúry: drevený altánok, parkové lavičky a odpadové koše. Nad jestvujúcou podzemnou betónovou šachtou vŕtanej studne, ktorá zásobuje vodou kultúrny dom bude osadená dekoračná imitácia studne z dreveného masívu a drevenou strieškou. Na vstupe do priestranstva a v okolí altánku sa vytvorí chodník z kamennej dlažby.

Dominantou oddychovej zóny budú novo vysadené stromy. Popri hranici parciel v okolí altánku bude umiestnený Javor mliečny, v prednej časti zóny v blízkosti dažďovej záhrady bude vysadená Breza previsnutá. Ostatná plocha oddychovej zóny bude novo zatrávnená trávnym semenom parkového typu.