Návrh fasády budovy OcÚ Tročany

Návrh fasády budovy OcÚ Tročany

Návrh fasády budovy OcÚ Tročany

Zadanie: Vypracovanie 3D vizualizácie exteriéru budovy Obecného úradu v obci Tročany v priebehu zatepľovacích prác. Účelom projektovej štúdie bolo určenie konečnej vizuálnej  podoby exteriéru.

Návrh: Vzhľadom na jestvujúcu manzardovú strechu, jej výšku a dominantnú hnedú farbu, vzhľadom na farebnosť ostatných exteriérových konštrukcií a v neposlednom rade aj prihliadnuc na doterajší vzhľad budovy a farbu exteriérovej omietky, navrhujeme nasledovné:

  • Fasádna omietka bude z tenkovrstvovej silikátovej omietky, farebný odtieň bude jednej farby, bielej, odtieň napr. „slonová kosť“.
  • Soklová časť bude opatrená marmolitovou omietkou, prevládajúcej svetlohnedej farby.
  • Na bočných osteniach okien a dverí 1. NP a medzi vybranými oknami bude osadený kameninový obklad hnedej farby. Vzor obkladu bude vybraný za účelom imitácie tehlového alebo kamenného muriva.
  • Na západnej fasáde napravo od hlavného vstupu do budovy bude približne vo výške striešky závetria osadený text „OBECNÝ ÚRAD TROČANY“. Text bude z plastových písmen vysokých približne 200 mm, modrej farby. Pod textom, napravo od krajného okna bude osadený erb obce. Erb bude vyrobený z plastu, vysoký bude približne 900 mm. Horná hrana erbu bude lícovať nadpražie susediaceho okna.
  • Na západnej fasáde, na stene medzi oknami na 2.NP budú umiestnené exteriérové hodiny. Malo by ísť iba o hodinový strojček s ručičkami, osadený v zateplení, pričom obvodový kruh z číselníkom bude samostatný, pripevnený k fasáde. Priemer číselníka bude približne 800 mm. Je taktiež možné zabezpečiť osvetlenie hodín malým reflektorovým svietidlom osadeným nenápadne pod štablónom.
  • Na južnej fasáde, na jej ľavej strane budú osadené 3 oceľové držiaky vlajok.
  • Na rohu južnej a západnej  fasády je možné – no nie nevyhnutné – osadiť dva vodorovné pruhy imitujúce obecnú vlajku. Pruhy by mali byť plastovej konštrukcie, vysoké 200 mm pripevnené k fasáde.