Hasičské zbrojnice 2018

Hasičské zbrojnice 2018

Hasičské zbrojnice 2018

Zadanie: Vypracovanie projektovej dokumentácie na predkladanie žiadosti o poskytnutnutie dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dotáciu bolo možné poskytnúť výstavbu novej, ako aj rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúcej budovy hasičskej zbrojnice. Úlohou bolo navrhnúť novostavbu / rekonštrukciu na základe miestnych potrieb a zároveň vypracovať výkaz výmer ktorý neprekročí stanovené rozpočtové náklady.

Návrh: Pri návrhu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice sa vychádzalo predovšetkým z jej aktuálneho technického stavu. Prioritne boli sanované konštrukčné defetky (poškodené hydroizolácie, prepadnuté podlahy, popraskané murivo), podstatnou súčasťou rekonštrukcie bolo ale aj splnenie zadaných štandardov vybavenosti hasičskej zbrojnice – hasičská zbrojnica má mať rozmerovo vyhovujúce garážové a skladové priestory,  šatňu s umývarkou, odpočinkovú a školiacu miestnosť. Poslednou položkou bola úpravy okolia budovy – realizácia prístupových chodníkov a spevnenej príjazdovej plochy.